utworzono: 05/12/2017, aktualizacja: 12 stycznia 2018 o 11:01
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat:

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych w stanie prawnym obowiązującym
w 2018 roku

które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej przy ul.Wrzosowej 33.

 

Program szkolenia 

 1. Zmiany przepisów
  Od i w trakcie 2017r. m.in.
  Konsekwencje zapłaty kwoty przekraczającej 15.000 zł bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
  Zwiększenie zachęt w podatku dochodowym do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.
  Zmiany w kwocie zmniejszającej podatek.
  Nowa jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych.
  Od 2018r. m.in.
  - podwyższenie z 3500 do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  - zniesienie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie nie przekracza 1.000 zł (art. 44 ust. 15 i 16 ustawy PIT),
  - podniesienie rocznego limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85.528 zł,
  - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe i domy towarowe),
  - podwyższenie kwoty wolnej od podatku – z 6600 do 8000 zł,
  - opłata recyklingowa w przychodach i w kosztach uzyskania przychodów,
  - zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
  - zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową B+R,
  - zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym.
 2. Przychody z działalności gospodarczej
  Moment powstania przychodu
  - przychody z tytułu otrzymanych zaliczek u podatników rejestrujących przychód na kasach rejestrujących,
  Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej
  - odpłatne zbycie składników majątkowych
  - opłata recyklingowa
  - inne
  Katalog wyłączeń z przychodów
  Korekty przychodów
 3. Zwolnienia przedmiotowe
 4. Koszty uzyskania przychodów
  Potrącalność kosztów w czasie
  Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów
  Pozostałe koszty m.in.
  - wierzytelności nieściągalne, odpisy aktualizacyjne i zasady zaliczania ich do kosztów
  - reprezentacja i reklama,
  - używanie samochodów osobowych i ciężarowych w firmie
  - podatek naliczony i należny od towarów i usług /VAT/, podatek od wartości dodanej
  - opłata recyklingowa
  - zasady zaliczania do kosztów należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych
  - leasing.
  Korekta kosztów
 5. Szczególne zasady ustalania dochodu
 6. Likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo lub w formie spółki osobowej oraz wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej
 7. Odliczenia od dochodu i podatku
 8. Ulga na działalność badawczo-rozwojową
 9. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego
  Zaliczki /miesięczne, kwartalne, uproszczone/
  Zeznania
 10. Zryczałtowane formy opodatkowania
 11. Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS i orzecznictwo SA

 

Wykład poprowadzi znana z lat poprzednich Wykładowczyni z Krakowa

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

 • 230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/PDOF/DG/2018/3/03

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"