utworzono: 11/12/2017, aktualizacja: 11 grudnia 2017 o 12:08

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat

Sporządzanie sprawozdania finansowego
według ustawy o rachunkowości
WARSZTATY PRAKTYCZNE

które odbędzie się w dniach 2 i 9 luty 2018 r.  o godz. 9.00 w sali szkoleniowej Stowarzyszenia Księgowych  w Bielsku-Białej przy ul.Wrzosowej 33.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych. Dwudniowe szkolenie, składające się z dwóch części, do wykorzystania przez słuchaczy w zależności od ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych, odbędzie się w formie warsztatów. Uczestnicy pod kierunkiem wykładowcy sporządzać będą kompletne sprawozdanie finansowe.

2 lutego 2018 roku
PROGRAM I CZĘŚCI - ZASADNICZA CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI BILANSOWEJ:

Sporządzanie elementów sprawozdań finansowych - obowiązkowych dla wszystkich podmiotów gospodarczych, sprawozdających według ustawy o rachunkowości, także tych, które nie mają obowiązku badania sprawozdania finansowego oraz mają możliwość zakwalifikowania się do jednostek mikro i małych:

BILANS - zasady wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym aktywów i pasywów,
w tym:
aktywa trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe
 • należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe

aktywa obrotowe:

 • zapasy
 • należności krótkoterminowe oraz roszczenia
 • inwestycje krótkoterminowe
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

kapitały własne

zobowiązania:

 • rezerwy na zobowiązania
 • zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułów publiczno – prawnych, wynagrodzeń oraz inne zobowiązania

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – zasady wyceny oraz prezentacji przychodów i kosztów oraz zysków i strat w sprawozdaniu finansowym, w tym:

 • przychody ze sprzedaży
 • koszty sprzedaży
 • przychody i koszty finansowe
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • wynik finansowy brutto i netto

INFORMACJA DODATKOWA (wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) – zasady ujawniania istotnych objaśnień do poszczególnych składników sprawozdania finansowego.

9 lutego 2018 roku
PROGRAM II CZĘŚCI – „CASH FLOW i KAPITAŁY” - BEZ TAJEMNIC:

Sporządzanie elementów sprawozdań finansowych, szczególnie istotnych dla jednostek, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego i nie mogą skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro i małych:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – zasady sporządzania i prezentacji informacji w poszczególnych elementach składowych tego sprawozdania, w tym:

 • przepływy działalności operacyjnej
 • przepływy działalności inwestycyjnej
 • przepływy działalności finansowej

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM – zasady sporządzania

Warsztaty polegać będą na sporządzaniu poszczególnych składników sprawozdania finansowego w oparciu o przykładowe zadania. W trakcie pracy nad sprawozdaniami rozwiązane zostaną dylematy sprawozdawcze zgłaszane przez uczestników warsztatów.

 

Kurs poprowadzi dr Jadwiga Szczotka - biegły rewident, praktyk, wieloletni doświadczony wykładowca  Stowarzyszenia Księgowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia lub nadesłanie wypełnionego scanu załączonego zgłoszenia (fax, e-mail), które przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto: Beskidzki Bank Spółdzielczy nr 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału w wysokości:


2 lutego 2018 r. I CZĘŚĆ –Warsztatów praktycznych

Formularz zgłoszenia ZASADNICZA CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI BILANSOWEJ :

 • 230,00 zł / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

9 lutego 2018 r. II CZĘŚĆ – Warsztatów praktycznych

Formularz zgłoszenia „CASH FLOW i KAPITAŁY” - BEZ TAJEMNIC

 • 230,00 zł / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

W PAKIECIE KORZYSTNIEJ - RAZEM 2 i 9 lutego 2018 r.

Formularz zgłoszenia - PEŁNE SZKOLENIE DWUCZĘŚCIOWE

 • 360,00 zł / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 398,00 zł / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

Podmiot zamawiający pakiet składający się z obu części, na każdy dzień szkolenia może zgłosić i skierować wybranego przez siebie pracownika.

Proponujemy dodatkowo zakup zeszytu specjalnego wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ „ZAMKNIĘCIE ROKU 2017” w cenie brutto 179 zł

Z PAKIETEM KORZYSTNIEJ – do każdego zakupionego pakietu szkolenia tj. obu części, można zakupić jeden zeszyt specjalny „ZAMKNIĘCIE ROKU 2017” w cenie brutto 168 zł.
Zeszyty specjalne opłacone razem ze szkoleniem można będzie odebrać w dniu i miejscu szkolenia, bez ponoszenia kosztów przesyłki.

OFERTA SPECJALNA DLA UCZESTNIKÓW Akcji BILANS 2017

Dla wszystkich uczestników, AKCJI BILANS 2017, którzy opłacili udział w akcji BILANS 2017 w dowolnym dniu szkolenia, oferujemy udział w każdej CZĘŚCI kursu Sporządzanie sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości – WARSZTATY PRAKTYCZNE, z zachowaniem cen pakietowych obowiązujących dla pakietu akcji BILANS 2017;

 • 180,00 zł / osobę / dzień dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 199,00 zł / osobę / dzień dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

Na przelewie prosimy o podanie kodu kursu:
K/SF/2018/4/03 – dla szkolenia w dniu 2 lutego 2018 r.
K/SF/2018/5/03 – dla szkolenia w dniu 9 lutego 2018 r.

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"