Kurs obsługi programu finansowo-księgowego
OPTIMA
(24 godziny)

utworzono: 03/10/2017, aktualizacja: 3 stycznia 2018 o 12:39
Kurs obsługi programu finansowo-księgowego Optima
>> przejdź do formularza zgłoszenia

WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs adresowany jest do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionów finansowo-księgowych orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zasadami obsługi programu finansowo-księgowego „COMARCH ERP OPTIMA” i jego możliwościami w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

1. Wprowadzenie do systemu COMARCH ERP OPTIMA (4 godziny lekcyjne)

 • Omówienie trybu zakładania firmy.
 • Tworzenie i modyfikowanie planu kont.
 • Tworzenie kartotek kontrahentów i pracowników.
 • Definiowanie rejestrów zakupu i sprzedaży.
 • Wprowadzanie bilansu otwarcia.

2. Praca w systemie na bazie dokumentów źródłowych (15 godzin lekcyjnych)

 • Ewidencja dokumentów prostych (m.in. PK, WZ, RW, PW).
 • Ewidencja raportów kasowych i bankowych.
 • Ewidencja faktur zakupu i sprzedaży.
 • Ewidencja dokumentów w walucie obcej.

3. Tworzenie raportów księgowych (2 godziny lekcyjne)

 • Rozliczanie rozrachunków.
 • Sporządzanie raportów miesięcznych – wydruk z księgi głównej, zestawienie obrotów i sald.
 • Sporządzanie rejestrów VAT.

4. Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA rachunku zysków i strat (1 godzina lekcyjna)
5. Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA bilansu (1 godzina lekcyjna)
6. Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA deklaracji podatkowych (1 godzina lekcyjna)

 

Zajęcia prowadzą wykładowy Stowarzyszenia, praktycy życia gospodarczego, specjaliści z zakresu rachunkowości.

Każdy uczestnik zajęć pracuje przy swoim stanowisku komputerowym z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania COMARCH ERP OPTIMA,

stąd też ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 12 stanowisk komputerowych.

Planowany termin rozpoczęcia:

17 lutego 2018 r. (nowa edycja w soboty ,  w godz. 9:00 - 14:00 )

planowany harmonogram zajęć 17 i 24 II 2018 r. oraz 10 i 17 III 2018 r.

kolejne terminy w miarę napływu zgłoszeń

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.2014, poz. 622).

Koszt uczestnictwa wynosi: 480,- zł, płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs obsługi programu finansowo-księgowego OPTIMA

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.