utworzono: 19/01/2018, aktualizacja: 22 stycznia 2018 o 14:03

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w kursie: 

Akademia podatku VAT
(32 godziny lekcyjne)

który odbędzie się w dniach:

KWIECIEŃ MAJ
11 maja 2018 r.
18 maja 2018 r.
20 kwietnia 2018 r. 25 maja 2018 r.

/wszystkie terminy to piątek/ o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej przy ul.Wrzosowej 33.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest całościowa prezentacja zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres szkolenia obejmuje istotne zagadnienia rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach dokonujących dostaw i nabyć towarów i usług zarówno w kraju jak i poza nim. Szkolenie zatem dotyczy szeroko rozumianych podstaw (zakresu przedmiotowego, podmiotowego, wyłączeń), dokumentowania transakcji (faktury, kasy fiskalne, noty korygujące), metodyki przeprowadzania transakcji krajowych, zagranicznych w postaci eksportu, importu towarów i usług czy wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów. Zajęcia dotyczyć będą problematyki odliczenia VAT od samochodów (paliwa, czy materiałów eksploatacyjnych), zagadnień związanych z odwrotnym obciążeniem, co pozwoli Słuchaczom na identyfikację obciążeń w zakresie podatku VAT.
Na praktycznych przykładach zostaną omówione w/w obszary, dyskusyjne aspekty stosowania ustawy VAT i aktualne rozwiązania prawne.

Program szkolenia 

1. Podatek należny– wymogi formalne, dokumentacyjne i ewidencyjne.
1.1. Podatek VAT w aspekcie polskiego systemu podatkowego. Harmonizacja podatku od wartości dodanej na terytorium UE.
1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy (w tym czynności zrównane ze sprzedażą np. darowizny i wyłączenia np. prezenty o małej wartości).
1.3. Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług.
1.4. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku VAT.
1.5. Powstanie obowiązku podatkowego – omówienie zasad ogólnych i szczególnych.
1.6. Pojęcie czynności wewnątrzwspólnotowych i eksportu i importu usług.
1.7. Problematyka powstania obowiązku podatkowego w przypadku eksportu towarów i usług i wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabyć towarów.
1.8. Odwrotne obciążenie (w tym towary, usługi budowlane).
1.9. Zasady dokumentowania i ewidencji sprzedaży VAT oraz podatku należnego:

  • dokumentowanie obrotu w podatku VAT (FV, kasy fiskalne w tym dokumentowanie otrzymanych zaliczek, noty korygujące i duplikaty faktur),
  • ewidencja i dokumentacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące,
  • ewidencja czynności zrównanych ze sprzedażą w świetle ustawy o VAT,
  • korekty sprzedaży i ich ewidencja.

2. Problematyka odliczania podatku naliczonego.
2.1. Identyfikacja podatku naliczonego.
2.2. Wyłączenia z prawa do odliczania podatku.
2.3. Nabycie pojazdów samochodowych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych (powiązanie czynności w podatku dochodowym od osób fizycznych).
2.4. Zasady dokumentowania i ewidencji zakupów towarów i usług, a możliwość i terminy odliczenia podatku naliczonego:

  • zakupy od dostawców krajowych, zakupy z importu, nabycie wewnątrzwspólnotowe, zakupy od tzw. „małych podatników” w świetle ustawy o VAT, korekty zakupów i ich ewidencja, odliczenie VAT z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych od 2017 roku.
    Import usług w aspekcie podatku naliczonego, należnego i „podatku u źródła”.

2.5. Warunki i tryb dokonywania zwrotu podatku VAT w świetle dokumentacji i ewidencji księgowej.
2.6. SPLIT PAYMENT – NOWOŚĆ w rozliczeniach VAT od lipca 2018 roku.
2.7. Deklaracja VAT-7 obowiązki ciążące na jednostce gospodarczej i możliwość jej korekty w świetle ustawy o VAT i Ordynacji Podatkowej.

 

Kurs poprowadzi dr Marcin Stępień  - wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doradca podatkowy -praktyk w zakresie rachunkowości i podatków, pracujący na stanowisku Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie budowania polityki podatkowej przedsiębiorstwa, w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

 

170,00 zł /osoby/ dzień dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

190,00 zł /osoby/dzień  dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

680,00 zł /osoby/ całe szkolenie czterodniowe dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

760,00 zł /osoby/całe szkolenie czterodniowe dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2018/11/03

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Akademia podatku VAT

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.