utworzono: 17/01/2018, aktualizacja: 24 stycznia 2018 o 09:30
Ceny transferowe - warsztaty praktyczne

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: 

Ceny transferowe
warsztaty praktyczne

które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej przy ul.Wrzosowej 33.

 

Program szkolenia 

Charakterystyka podmiotów powiązanych

 • pojęcie podmiotów powiązanych na gruncie pdop i pdof (powiązania osobowe, kapitałowe, rodzinne i wynikające ze stosunku pracy),
 • klasyfikacja podmiotów zobowiązanych do dokumentacji cen transferowych (spółki kapitałowe, spółki osobowe – od 2017 roku)
 • regulacje OECD,
 • przesłanki szacowania cen przez organ podatkowy,
 • zmiany w zakresie dokumentacji od 2017 roku (znowelizowane w listopadzie 2017 roku – spółki skarbu państwa, dokumentacja w podatkowych grupach kapitałowych)

Dokumentacja w zakresie cen transferowych w 2017 r.

 • wprowadzenie zakresu podmiotowego w zakresie obowiązku dokumentowania cen transferowych,
 • znowelizowane progi transakcyjne,
 • pojęcie „jednorodnej gospodarczo transakcji”,
 • obowiązki w zakresie dokumentacji (dokumentacja lokalna, NOWA analiza porównawcza (benchmarkowa), NOWA dokumentacja masterfile, NOWY RAPORT "country by country report").

Kluczowe aspekty dokumentacji cen transferowych – omówienie z przykładami (warsztaty)

 • wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty),
 • opis zgodności warunków transakcji ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub innych zdarzeń,
 • dokumenty mające istotny wpływ na transakcje lub inne zdarzenia,
 • opis analizy aktywów, funkcji i ryzyk,
 • opis metody i sposobu kalkulacji dochodów wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
 • algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji lub innych zdarzeń, wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika lub jego wspólnika,

Metody konstrukcji (kalkulacji) cen w aspekcie weryfikacji cen transferowych

 • kalkulacja ceny towaru, usługi, produktu,
 • weryfikacja ceny w aspekcie cen transferowych:
 • metody transakcyjne: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odsprzedaży, rozsądnej marży,
 • metody zysku transakcyjnego: podziału zysków, marży transakcyjnej netto.
 • informacje finansowe podatnika, uzupełnione sprawozdaniem finansowym po jego zatwierdzeniu.

Zalecenia dotyczące kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych

Przegląd orzecznictwa w zakresie cen transferowych

 

Wykład poprowadzi dr Marcin Stępień - wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doradca podatkowy -praktyk w zakresie rachunkowości i podatków, pracujący na stanowisku Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie budowania polityki podatkowej przedsiębiorstwa, w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

 

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/CT/2018/10/03

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Ceny transferowe - warsztaty praktyczne

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.