utworzono: 26/01/2018, aktualizacja: 23 maja 2018 o 10:01
Bezpieczeństwo informacji w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: 

Bezpieczeństwo informacji w oparciu
o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

które odbędzie się w dniu 04 CZERWCA 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej przy ul.Wrzosowej 33.

 

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Kodyfikacja w ramach szeroko rozumianej ochrony danych osobowych:
  rozporządzenie unijne,
  projekt ustawy o ochronie danych osobowych,
  odniesienie do uregulowań branżowych.
 2. Znaczenie normy 27001 w kontekście bezpieczeństwa informacji – zapewnienie kompatybilności z innymi normami dotyczącymi Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem
  Informacji. Jak przedsiębiorca może wykorzystać zapisy normy 27001 w ramach codziennego zastosowania czy podczas kontroli z organu nadzorczego?
 3. Obowiązki Administratora zgodnie z rozporządzeniem unijnym tj.
  co oznacza, że przedsiębiorca ma wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem unijnym,
  co oznacza wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych,
  jak będzie wyglądała współpraca z organem nadzoru?
 4. Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania lub rejestr kategorii czynności przetwarzania?
 5. Podmiot przetwarzający, a Administrator – w jaki sposób regulować stosunki formalnoprawne, by proces przetwarzania danych był zgodny z rozporządzeniem ogólnym?
 6. Analiza zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych u przedsiębiorcy – omówienie przesłanek determinujących konieczność wyznaczenia DPO w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Obowiązki, uprawnienia oraz status Inspektora Ochrony Danych – w jakim zakresie DPO może pomóc przedsiębiorcy?
 8. Kodeksy postępowania – czym w istocie są?
 9. Procedura zgłoszenia naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz zgłoszenie faktu naruszenia osobom, których naruszenie dotyczy – praktyczne omówienie zagadnienia.
 10. Jak przedsiębiorca powinien przygotować się na kontrolę w zakresie bezpieczeństwa informacji?
 11. Środki ochrony prawnej, zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz sankcje wynikające z rozporządzenia ogólnego.
 12. Jak prawidłowo przedsiębiorca powinien zapewnić prawa osób, wobec których zachodzi proces przetwarzania danych osobowych?
 13. Czym w istocie jest i jakie konsekwencje niesie za sobą dla przedsiębiorcy:
  prawo do bycia zapomnianym,
  prawo do ograniczenia przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych,
  prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzanych danych.
 14. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przedsiębiorca przetwarza - okoliczności, w których należy go spełnić oraz zakres klauzuli obowiązku informacyjnego.
 15. Jak prawidłowo pobierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i od kogo – omówienie również pozostałych przesłanek przetwarzania danych osobowych przewidzianych w rozporządzeniu ogólnym.
 16. W jakich okolicznościach przedsiębiorca powinien stosować pseudonimizację oraz anonimizację?
 17. Szyfrowanie danych osobowych – obowiązek czy dowolność?
 18. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
 19. Przetwarzanie danych na urządzeniach mobilnych oraz procedury z tym związane.
 20. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.
PROWADZĄCY

Zajęcia poprowadzą:
Pani Sylwia Kochman doradca z zakresu ochrony danych osobowych, audytor wiodący normy ISO 27001, szkoleniowiec z zakresu ustaw i adekwatnych do nich rozporządzeń:
ustawa o ochronie danych osobowych,
ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (w szczególności rozporządzenie Krajowych Ram Interoperacyjności),
ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO),
ustawa o dostępie do informacji publicznej,
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
ustawa o finansach publicznych (kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych),
szkoleniowiec z zakresu kompetencji miękkich, kluczowych w biznesie i administracji publicznej.
Pan Adam Kurzeja – doradca z zakresu ochrony danych osobowych.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału
w wysokości:

 • 230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych.
Kod szkolenia do umieszczenia na przelewie – K/ODO/2018/29/03

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Bezpieczeństwo informacji w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.