utworzono: 05/12/2017, aktualizacja: 12 stycznia 2018 o 11:01
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat:

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych w stanie prawnym obowiązującym
w 2018 roku

które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej przy ul.Wrzosowej 33.

 

Program szkolenia 

 1. Zmiany przepisów
  Od i w trakcie 2017r. m.in.
  Konsekwencje zapłaty kwoty przekraczającej 15.000 zł bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
  Zwiększenie zachęt w podatku dochodowym do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.
  Zmiany w kwocie zmniejszającej podatek.
  Nowa jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych.
  Od 2018r. m.in.
  - podwyższenie z 3500 do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  - zniesienie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie nie przekracza 1.000 zł (art. 44 ust. 15 i 16 ustawy PIT),
  - podniesienie rocznego limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85.528 zł,
  - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe i domy towarowe),
  - podwyższenie kwoty wolnej od podatku – z 6600 do 8000 zł,
  - opłata recyklingowa w przychodach i w kosztach uzyskania przychodów,
  - zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
  - zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową B+R,
  - zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym.
 2. Przychody z działalności gospodarczej
  Moment powstania przychodu
  - przychody z tytułu otrzymanych zaliczek u podatników rejestrujących przychód na kasach rejestrujących,
  Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej
  - odpłatne zbycie składników majątkowych
  - opłata recyklingowa
  - inne
  Katalog wyłączeń z przychodów
  Korekty przychodów
 3. Zwolnienia przedmiotowe
 4. Koszty uzyskania przychodów
  Potrącalność kosztów w czasie
  Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów
  Pozostałe koszty m.in.
  - wierzytelności nieściągalne, odpisy aktualizacyjne i zasady zaliczania ich do kosztów
  - reprezentacja i reklama,
  - używanie samochodów osobowych i ciężarowych w firmie
  - podatek naliczony i należny od towarów i usług /VAT/, podatek od wartości dodanej
  - opłata recyklingowa
  - zasady zaliczania do kosztów należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych
  - leasing.
  Korekta kosztów
 5. Szczególne zasady ustalania dochodu
 6. Likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo lub w formie spółki osobowej oraz wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej
 7. Odliczenia od dochodu i podatku
 8. Ulga na działalność badawczo-rozwojową
 9. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego
  Zaliczki /miesięczne, kwartalne, uproszczone/
  Zeznania
 10. Zryczałtowane formy opodatkowania
 11. Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS i orzecznictwo SA

 

Wykład poprowadzi znana z lat poprzednich Wykładowczyni z Krakowa

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

 • 230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/PDOF/DG/2018/3/03

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.