utworzono: 11/12/2017, aktualizacja: 11 grudnia 2017 o 12:08

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat

Sporządzanie sprawozdania finansowego
według ustawy o rachunkowości
WARSZTATY PRAKTYCZNE

które odbędzie się w dniach 2 i 9 luty 2018 r.  o godz. 9.00 w sali szkoleniowej Stowarzyszenia Księgowych  w Bielsku-Białej przy ul.Wrzosowej 33.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych. Dwudniowe szkolenie, składające się z dwóch części, do wykorzystania przez słuchaczy w zależności od ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych, odbędzie się w formie warsztatów. Uczestnicy pod kierunkiem wykładowcy sporządzać będą kompletne sprawozdanie finansowe.

2 lutego 2018 roku
PROGRAM I CZĘŚCI - ZASADNICZA CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI BILANSOWEJ:

Sporządzanie elementów sprawozdań finansowych - obowiązkowych dla wszystkich podmiotów gospodarczych, sprawozdających według ustawy o rachunkowości, także tych, które nie mają obowiązku badania sprawozdania finansowego oraz mają możliwość zakwalifikowania się do jednostek mikro i małych:

BILANS - zasady wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym aktywów i pasywów,
w tym:
aktywa trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe
 • należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe

aktywa obrotowe:

 • zapasy
 • należności krótkoterminowe oraz roszczenia
 • inwestycje krótkoterminowe
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

kapitały własne

zobowiązania:

 • rezerwy na zobowiązania
 • zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułów publiczno – prawnych, wynagrodzeń oraz inne zobowiązania

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – zasady wyceny oraz prezentacji przychodów i kosztów oraz zysków i strat w sprawozdaniu finansowym, w tym:

 • przychody ze sprzedaży
 • koszty sprzedaży
 • przychody i koszty finansowe
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • wynik finansowy brutto i netto

INFORMACJA DODATKOWA (wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) – zasady ujawniania istotnych objaśnień do poszczególnych składników sprawozdania finansowego.

9 lutego 2018 roku
PROGRAM II CZĘŚCI – „CASH FLOW i KAPITAŁY” - BEZ TAJEMNIC:

Sporządzanie elementów sprawozdań finansowych, szczególnie istotnych dla jednostek, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego i nie mogą skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro i małych:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – zasady sporządzania i prezentacji informacji w poszczególnych elementach składowych tego sprawozdania, w tym:

 • przepływy działalności operacyjnej
 • przepływy działalności inwestycyjnej
 • przepływy działalności finansowej

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM – zasady sporządzania

Warsztaty polegać będą na sporządzaniu poszczególnych składników sprawozdania finansowego w oparciu o przykładowe zadania. W trakcie pracy nad sprawozdaniami rozwiązane zostaną dylematy sprawozdawcze zgłaszane przez uczestników warsztatów.

 

Kurs poprowadzi dr Jadwiga Szczotka - biegły rewident, praktyk, wieloletni doświadczony wykładowca  Stowarzyszenia Księgowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia lub nadesłanie wypełnionego scanu załączonego zgłoszenia (fax, e-mail), które przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto: Beskidzki Bank Spółdzielczy nr 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału w wysokości:


2 lutego 2018 r. I CZĘŚĆ –Warsztatów praktycznych

Formularz zgłoszenia ZASADNICZA CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI BILANSOWEJ :

 • 230,00 zł / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

9 lutego 2018 r. II CZĘŚĆ – Warsztatów praktycznych

Formularz zgłoszenia „CASH FLOW i KAPITAŁY” - BEZ TAJEMNIC

 • 230,00 zł / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

W PAKIECIE KORZYSTNIEJ - RAZEM 2 i 9 lutego 2018 r.

Formularz zgłoszenia - PEŁNE SZKOLENIE DWUCZĘŚCIOWE

 • 360,00 zł / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 398,00 zł / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

Podmiot zamawiający pakiet składający się z obu części, na każdy dzień szkolenia może zgłosić i skierować wybranego przez siebie pracownika.

Proponujemy dodatkowo zakup zeszytu specjalnego wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ „ZAMKNIĘCIE ROKU 2017” w cenie brutto 179 zł

Z PAKIETEM KORZYSTNIEJ – do każdego zakupionego pakietu szkolenia tj. obu części, można zakupić jeden zeszyt specjalny „ZAMKNIĘCIE ROKU 2017” w cenie brutto 168 zł.
Zeszyty specjalne opłacone razem ze szkoleniem można będzie odebrać w dniu i miejscu szkolenia, bez ponoszenia kosztów przesyłki.

OFERTA SPECJALNA DLA UCZESTNIKÓW Akcji BILANS 2017

Dla wszystkich uczestników, AKCJI BILANS 2017, którzy opłacili udział w akcji BILANS 2017 w dowolnym dniu szkolenia, oferujemy udział w każdej CZĘŚCI kursu Sporządzanie sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości – WARSZTATY PRAKTYCZNE, z zachowaniem cen pakietowych obowiązujących dla pakietu akcji BILANS 2017;

 • 180,00 zł / osobę / dzień dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 199,00 zł / osobę / dzień dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

Na przelewie prosimy o podanie kodu kursu:
K/SF/2018/4/03 – dla szkolenia w dniu 2 lutego 2018 r.
K/SF/2018/5/03 – dla szkolenia w dniu 9 lutego 2018 r.

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Warsztaty Bilans 2017 Rachunkowość

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Warsztaty Bilans 2017 Cash Flow

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Warsztaty Bilans 2017 Pełne szkolenie dwuczęściowe

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.