utworzono: 30/06/2017, aktualizacja: 17 grudnia 2018 o 10:16
DabrWlazew1

Budowanie zespołu a role zespołowe

W dniu 15 grudnia 2018 roku przeprowadziliśmy w siedzibie Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla członków zwyczajnych naszego Oddziału, nieodpłatne szkolenie w ramach działalności statutowej, z cyklu Mała Akademia SKUTECZNEGO KSIĘGOWEGO.

Wprowadzenie

W ramach kontynuacji szkoleń, podnoszących kompetencje społeczne członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w Bielsku-Białej SKwP, chcemy skupić się w tym roku na kolejnych trzech obszarach, które w naszym przekonaniu warto rozwijać. Rozwój w tych obszarach, pozwoli łatwiej, szybciej i skuteczniej osiągać zamierzone cele biznesowe, zarządzać relacjami w zespołach i relacjami z klientami.

To działanie wiąże się z aktywnością w trzech obszarach:

  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem   zrealizowane
  • Automotywacja i motywowanie innych zrealizowane
  • Budowanie zespołu a role zespołowe zrealizowane

W każdym z tych obszarów konieczne jest posługiwanie się innymi kompetencjami czy umiejętnościami.

Ideą naszych treningów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i wyrobienie postaw przydatnych na każdym etapie budowania relacji w Państwa zespołach i z Waszymi klientami w celu osiągania zamierzonych rezultatów.

Cele programu:

Poniższe cele są dopasowane do wcześniej sformułowanych obszarów tematycznych:
● pogłębienie wiedzy dotyczącej radzenia sobie ze stresem, motywowania i budowania zespołu
● poznanie zasad i technik radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach
● rozwinięcie umiejętności motywowania siebie i nnych
●uświadomienie znaczenia naturalnych predyspozycji do pełnienia określonych ról w zespole i umiejętne ich wykorzystanie

Metodologia

Treningi prowadzone są sprawdzoną metodą interaktywną/warsztatową, skłaniającą do aktywności wszystkich uczestników zajęć.
Uczestnicy są angażowani w różnorodne działania, których celem jest zobrazowanie przekazywanych treści i przeżycie osobistego doświadczenia związanego z przekazywaną wiedzą, pozwalają one lepiej poznać i zrozumieć mechanizmy omawianych zagadnień. Metody pracy: dyskusja grupowa, praca w grupach – z omówieniem wniosków na forum, praca indywidualna, testy, case’y i przykłady z życia, scenki, gry. Proponowane uczestnikom aktywności są poprzedzone mini wykładem dostarczającym niezbędnej wiedzy do wykonania zadania. Każda aktywność uczestników jest omawiana pod kątem praktycznych wniosków możliwych do wykorzystania w pracy.
Do każdego szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: Podręcznik użytkownika -
przygotowany przez trenerów, który stanowi poszerzenie wiedzy i źródło dodatkowej informacji –
przejrzysty w formie i przyjazny w treści, koncentrujący się na kluczowych zagadnieniach.
Wszystkie nasze szkolenia uwzględniają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neuronauk, między innymi: neurobiologii, neuropsychologii, neuroekonomii.

Prowadzący

Anna Dąbrowska
Trener i coach. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej i 8-letnie
doświadczenie w pracy coachingowej.
Wykładowca w Wyższej Szkole im. Leona Koźmińskiego na studiach
podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie kompetencjami pracowników,
Coaching profesjonalny, Marketing. Autorka publikacji w Coaching Reviev: Z
praktyki coacha – szanse i słabości coachingu prowadzonego przez coacha
wewnętrznego.

 

Paweł Włazewicz, MBA HR
Trener i coach. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej i 12-
letnie doświadczenie w pracy coachingowej.
Wykładowca w Uczelni Łazarskiego na studiach podyplomowych na kierunku:
neuroprzywództwo.
Prowadzi od 1998 roku własną firmę szkoleniową Synton SCD
(www.synton.pl).

 

 

Fotorelacja ze spotkania - Budowanie zespołu a role zespołowe