utworzono: 08/11/2017, aktualizacja: 25 października 2018 o 09:32
II STOPIEŃ
GRUPA WEEKENDOWA XII 2018
Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości II stopień GRUPA WEEKENDOWA

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Kurs dla kandydatów na specjalistę
ds. rachunkowości
II stopień (200 godzin zajęć)

GRUPA WEEKENDOWA OD XII 2018

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:
» posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub,
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub,
 • tytułem technika rachunkowości lub,
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

» uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
» rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

CEL KURSU

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. - kod zawodu 241103, (t.j.Dz.U.2018.227) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.
Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone w niniejszym programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł III Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej - 136 godzin lekcyjnych

 1. Zagadnienia organizacji rachunkowości
 2. Wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych
 3. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
 4. Rozrachunki
 5. Materiały i towary
 6. Niefinansowe aktywa trwałe
 7. Inwestycje i zobowiązania finansowe
 8. Kapitały (fundusze) własne
 9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
 11. Wynik finansowy
 12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
 13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Moduł IV Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych

 1. Podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
 4. Podatki kosztowe i opłaty
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin lekcyjnych

 1. Prawo pracy
 2. Prawo ubezpieczeń społecznych
 3. Prawo gospodarcze

Po ukończeniu kursu absolwent osiągnie podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na poziomie głównego księgowego.


Zajęcia prowadzą
wykładowcy Stowarzyszenia, specjaliści z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, biegli rewidenci, prawnicy, doradcy podatkowi.

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

W związku z ogromnym zainteresowaniem tym kursem planujemy uruchomienie grupy weekendowej od 8 grudnia 2018 r.

 • piątki w godzinach 16.30 - 19.45
 • oraz średnio 2 soboty w miesiącu w godzinach 9.00 - 15.00

Dodatkowe terminy i/lub inny układ zajęć - sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny – 4 godziny lekcyjne -planowany termin 28 czerwca 2019 r..

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

 

Osoba, która na egzaminie uzyska, co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje certyfikat specjalisty ds. rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

 

Osoba, która na egzaminie uzyskała, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

KOSZT UCZESTNICTWA
wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 3000,- zł

Możliwość płatności w dwóch ratach;
1500,- zł – płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu
1500,- zł – płatne przed rozpoczęciem 100-tnej godziny zajęć
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne, samodzielnie opłacające kurs, istnieje możliwość uregulowania płatności w czterech ratach, z czego pierwsza w wysokości 750,-zł, płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu, kolejne po 750,- zł płatne przed rozpoczęciem kolejno 60-tej, 120-tej, 180-tej godziny zajęć.

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości
II stopień GRUPA WEEKENDOWA

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.