Kurs obsługi programu finansowo-księgowego
OPTIMA
(24 godziny)

utworzono: 03/10/2017, aktualizacja: 8 października 2018 o 08:31
Kurs obsługi programu finansowo-księgowego Optima
>> przejdź do formularza zgłoszenia

YMAGANIA WSTĘPNE

Kurs adresowany jest do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionów finansowo-księgowych orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zasadami obsługi programu finansowo-księgowego „COMARCH ERP OPTIMA” i jego możliwościami w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

1. Wprowadzenie do systemu COMARCH ERP OPTIMA (4 godziny lekcyjne)

 • Omówienie trybu zakładania firmy.
 • Tworzenie i modyfikowanie planu kont.
 • Tworzenie kartotek kontrahentów i pracowników.
 • Definiowanie rejestrów zakupu i sprzedaży.
 • Wprowadzanie bilansu otwarcia.

2. Praca w systemie na bazie dokumentów źródłowych (15 godzin lekcyjnych)

 • Ewidencja dokumentów prostych (m.in. PK, WZ, RW, PW).
 • Ewidencja raportów kasowych i bankowych.
 • Ewidencja faktur zakupu i sprzedaży.
 • Ewidencja dokumentów w walucie obcej.

3. Tworzenie raportów księgowych (2 godziny lekcyjne)

 • Rozliczanie rozrachunków.
 • Sporządzanie raportów miesięcznych – wydruk z księgi głównej, zestawienie obrotów i sald.
 • Sporządzanie rejestrów VAT.

4. Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA rachunku zysków i strat (1 godzina lekcyjna)
5. Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA bilansu (1 godzina lekcyjna)
6. Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA deklaracji podatkowych (1 godzina lekcyjna)

 

Zajęcia prowadzą wykładowy Stowarzyszenia, praktycy życia gospodarczego, specjaliści z zakresu rachunkowości.

Każdy uczestnik zajęć pracuje przy swoim stanowisku komputerowym z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania COMARCH ERP OPTIMA,

stąd też ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 12 stanowisk komputerowych.

Planowany termin realizacji:

rozpoczęcie 20 października 2018 r. sobota (od 9:00 do 14:00 -  6 godzin lekcyjnych)

kolejne zajęcia  10; 17; 24 listopada 2018 r. sobota (od 9:00 do 14:00 -  tj. 3 * 6 godzin lekcyjnych)

kolejne terminy w miarę napływu zgłoszeń

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Koszt uczestnictwa wynosi: 480,- zł, płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs obsługi programu finansowo-księgowego OPTIMA

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.