Kurs obsługi programu Płatnik
od podstaw
(12 godzin zajęć)

utworzono: 20/11/2016, aktualizacja: 12 października 2018 o 16:13
Kurs obsługi programu Płatnik od podstaw
Kurs obsługi programu Płatnik od podstaw

>> przejdź do formularza zgłoszenia

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczami kursu mogą być:

  • absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, nowo przyjęci do pracy lub
  • zamierzający podjąć pracę w pionach kadr przedsiębiorstw,
  • osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, które zamierzają przekwalifikować się na pracowników pionów kadr oraz zdobyć nowy zawód.

CEL KURSU

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami obsługi programu PŁATNIK (Płatnik 10.01.001 Interaktywny płatnik Plus) i możliwościami, jakie daje program płatnikom składek, dotyczącymi tworzenia, weryfikacji i wysyłania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.
Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Obsługa programu PŁATNIK – 12 godzin lekcyjnych
Wymagania niezbędne do instalacji programu PŁATNIK.
Instalacja i pierwsze uruchomienie
Najważniejsze pojęcia
Tworzenie kartotek ubezpieczonych w rejestrze ubezpieczonych
Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych
Tworzenie zestawu dokumentów
Wysłanie zestawu (wydruk dokumentów lub wysyłka elektroniczna)
Wykonywanie innych funkcji w programie
Archiwizacja danych

 

Zajęcia prowadzi: specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Planowany termin kolejnej edycji - trzy dni - grudzień 2018 r. 7, 18 i 19 XII 2018 r. w godzinach od 16:30 do 19:45

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 300,-zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs obsługi programu Płatnik od podstaw

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.