utworzono: 05/11/2018, aktualizacja: 6 listopada 2018 o 10:05

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym szkoleniu dotyczącym zamknięć rocznych:

BILANS 2018

 

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

 

MIEJSCE SZKOLENIA:  wszystkie dni szkolenia

 

Sala Lazurytowa Hotelu Dębowiec
przy al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej

 

TERMINY SZKOLENIA:  wszystkie dni szkolenia

 

Kurs odbędzie się w następujących terminach:

DZIEŃ I

RACHUNKOWOŚĆ

Grupa I - 3 grudnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00)
Grupa II – 4 grudnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00)

Prowadzący: Teresa Cebrowska– biegły rewident, autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości i analizy finansowej, doświadczony wykładowca.

DZIEŃ II

Podatek VAT

Grupa I – 13 grudnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00)
Grupa II – 14 grudnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00)

Prowadzący: Piotr Kowerdej - praktyk, konsultant ds. podatkowych, wieloletni specjalista z zakresu prawa podatkowego

DZIEŃ III

PODATKI DOCHODOWE

Grupa I – 7 stycznia 2019 r. (godz. 9.00-15.00)
Grupa II – 8 stycznia 2019 r. (godz.9.00-15.00)

Prowadzący PDOP/PDOF: Marcin Stępień - praktyk, doradca podatkowy, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości i podatków.

 

TEMATYKA  SZKOLEŃ

DZIEŃ I

RACHUNKOWOŚĆ

1. Zmiany w regulacjach prawnych – co zmieniono już a czego się można podziewać w
2019r.
2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – nowe wyzwania - zmiany UoR od
1.10.2018r
3. Prawa wyboru wzoru sprawozdania finansowego (wybór załącznika do UoR) – kto i co
może wybrać i co na tym zyskuje
4. Reguły nadrzędne a prawo do uproszczeń - kiedy i co można wybrać oraz jak je
stosować
5. Zasady (polityka) rachunkowości, wartości szacunkowe - jak tworzyć i jak ujmować
skutki ich zmian oraz zdarzenia po dacie bilansu (rozwiązania wg KSR 7)
6. Inwentaryzacja - tylko obowiązek czy mechanizm samokontroli pozycji bilansu
7. Bilans – jak wyceniać i prezentować składniki aktywów i pasywów w tym pozycje
szczególnie problematyczne: środki trwałe (wg KSR nr 11) wartości niematerialne i
prawne, inwestycje długo i krótkoterminowe (w tym instrumenty finansowe),
rozrachunki, zapasy produktów i produktów w toku, rezerwy na zobowiązania,
rozliczenia w czasie kosztów i przychodów.
8. Elementy składowe rachunku zysków i strat – jak ujmować w księgach rachunkowych i
jak prezentować koszty i przychody z wszelkich sfer działania jednostki. Sporządzanie i
prezentacja. Podstawowe pozycje wynikowe.
9. Informacja dodatkowa – co i jak ujawniać - dotychczasowe i nowe wymogi
10. Sprawozdanie z działalności – jak sporządzić by spełnić wymogi ustawowe i dobrze
informować interesariuszy (KSR 9)
11. Procedura zamknięcia roku 2018 – jakie są obowiązki i jaka jest odpowiedzialność
kierownika jednostki.

DZIEŃ II

Podatek VAT

1. Rozliczenie podatku VAT naliczonego - analiza dokumentów występujących w obrocie
prawnym (6 rodzajów faktur).
2. Odwrotne obciążenie z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków NSA.
3. Import usług w powiązaniu z problemem usług związanych z nieruchomościami -
przykłady.
4. Nieodpłatne świadczenia w postaci towarów i usług w powiązaniu z CIT i PIT.
5. Pojazdy samochodowe - rozliczenia oraz procedura VAT marża.
6. Nietypowe faktury korygujące moment ich rozliczania i uzasadnienie.
7. Elementy usług transportowych po stronie zakupowej i sprzedażowej.

8. Wyłączenia ustawowe z art. 88.
9. Moment powstania obowiązku podatkowego - wybrane elementy.
10. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ III

PODATKI DOCHODOWE

1. Obszary zmian w podatkach dochodowych od stycznia 2018 roku.
2. Prawidłowa identyfikacja przychodów i kosztów w aspekcie właściwego źródła
przychodów – zmiany od 2018 roku – najnowsze interpretacje.
1. Zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych.
2. Identyfikacja przychodów z nieodpłatnych świadczeń (definicja, identyfikacja,
wycena). Czy trzeba coś doliczyć na koniec roku?
3. Korekta przychodów na przełomie lat podatkowych.
4. Pojęcie i zasady rozpoznawania koszów uzyskania przychodów.
5. Zasady kwalifikacji kosztów do prawidłowego roku (kosztów bezpośrednich i kosztów
pośrednich, korekta kosztów).
6. Roboty w toku. Metodyka rozpoznawania kosztów.
7. Koszty finansowania wg zmian od 2018. Kiedy koszty finansowania dłużnego? Pojęcie
niedostatecznej kapitalizacji.
8. Koszty usług niematerialnych – zmiany od 2018 roku.
9. Pojęcie „podatku u źródła”, wraz z identyfikacją obowiązków sprawozdawczych.
10. Niezbędne oświadczenia od nierezydentów w aspekcie podatku u źródła.
11. Identyfikacja deklaracji PIT-8AR, PIT-8C, ORD-U.
12. Limity dokumentacyjne dla potrzeb cen transferowych – charakterystyka obowiązków
dokumentacyjno-informacyjnych (PIT/CIT-T, oświadczenia zarządu).
13. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe 2018 roku.
14. Obszary zmian w prawie podatkowym w 2019 r.

 


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie załączonego zgłoszenia (e-mail), które przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy nr 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001

 

CENA ZA DOWOLNIE WYBRANY JEDEN DZIEŃ SZKOLENIA

230,00 zł / dzień / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
250,00 zł / dzień / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

W PAKIECIE KORZYSTNIEJ – CENA ZA PEŁNE SZKOLENIE TRZYDNIOWE

540,00 zł / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
597,00 zł / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

Podmiot zamawiający pakiet trzydniowy, na każdy dzień szkolenia może zgłosić i skierować wybranego przez siebie pracownika.

Proponujemy zakup zeszytu specjalnego „ZAMKNIĘCIE ROKU 2018” wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ w cenie brutto 179,- zł
Z PAKIETEM KORZYSTNIEJ – do każdego zakupionego trzydniowego szkolenia, można zakupić jeden zeszyt specjalny „ZAMKNIĘCIE ROKU 2018” w cenie brutto 168,- zł.

Zeszyty specjalne zamówione i zapłacone razem ze szkoleniem można będzie odebrać w biurze Oddziału od 27 listopada 2018 r. lub w dniu i miejscu szkolenia, bez ponoszenia kosztów przesyłki.

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu kursu:
I grupa - K/BILANS/2018/54/03,
II grupa - K/BILANS/2018/55/03

Tabela elektronicznych formularzy zgłoszeń do wysłania drogą e-mail
Kurs będzie realizowany w dwóch grupach
GRUPA I
K/BILANS/2018/54/03

GRUPA II
K/BILANS/2018/55/03

MIEJSCE SZKOLENIA DLA GRUPY
Sala Lazurytowa
Hotelu Dębowiec
przy al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej
Sala Lazurytowa
Sala Lazurytowa
Hotelu Dębowiec
przy al. Armii Krajowej 220
w Bielsku-Białej
Sala Lazurytowa

CAŁE SZKOLENIE
3 –DNIOWE


3 i 13 XII 2018 oraz 7 I 2019 r.
zgłoszenie
PAKIET GRUPA I

WARTOŚĆ 597/540
4 i 14 XII 2018 oraz 8 I 2019 zgłoszenie
PAKIET GRUPA II

WARTOŚĆ 597/540

DZIEŃ I
RACHUNKOWOŚĆ
Teresa Cebrowska


3 GRUDNIA 2018 r.
zgłoszenie TYLKO RACHUNKOWOŚĆ GRUPA I
WARTOŚĆ 250/230
4 GRUDNIA 2018 r.
zgłoszenie TYLKO RACHUNKOWOŚĆ GRUPA II
WARTOŚĆ 250/230

DZIEŃ II
Podatek VAT
Piotr Kowerdej


13 GRUDNIA 2018 r.
zgłoszenie TYLKO
VAT GRUPA I

WARTOŚĆ 250/230
14 GRUDNIA 2018 r.
zgłoszenie TYLKO
VAT GRUPA II

WARTOŚĆ 250/230

DZIEŃ III
PODATKI
DOCHODOWE
Marcin Stępień


7 STYCZNIA 2019 r.
zgłoszenie TYLKO
Podatek DOCHODOWY GRUPA I

WARTOŚĆ 250/230

8 STYCZNIA 2019 r.
zgłoszenie TYLKO
Podatek DOCHODOWY GRUPA II

WARTOŚĆ 250/230

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 PAKIET GRUPA I

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zakup wydawnictwa

Zamawiam wydawnictwo Zamknięcie roku 2018

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 PAKIET GRUPA II

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zakup wydawnictwa

Zamawiam wydawnictwo Zamknięcie roku 2018

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 RACHUNKOWOSC GRUPA I

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zakup wydawnictwa

Zamawiam wydawnictwo Zamknięcie roku 2018

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 RACHUNKOWOSC GRUPA II

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zakup wydawnictwa

Zamawiam wydawnictwo Zamknięcie roku 2018

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 VAT GRUPA I

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zakup wydawnictwa

Zamawiam wydawnictwo Zamknięcie roku 2018

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 VAT GRUPA II

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zakup wydawnictwa

Zamawiam wydawnictwo Zamknięcie roku 2018

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 PODATKI DOCHODOWE GRUPA I

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zakup wydawnictwa

Zamawiam wydawnictwo Zamknięcie roku 2018

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 PODATKI DOCHODOWE GRUPA II

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zakup wydawnictwa

Zamawiam wydawnictwo Zamknięcie roku 2018

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.