utworzono: 19/03/2018, aktualizacja: 20 czerwca 2018 o 10:59
Skutki podatkowe transakcji handlowych

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

Skutki podatkowe transakcji handlowych

omówienie najczęściej występujących wątpliwości związanych z rozpoznaniem podatkowych skutków transakcji gospodarczych.
Najnowsze interpretacje organów i wyroki sądów

które odbędzie się w dniach 22 czerwca 2018 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali wykładowej B Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

PROGRAM SZKOLENIA
TEMAT SZKOLENIA:
Skutki podatkowe transakcji handlowych – omówienie najczęściej występujących wątpliwości związanych z rozpoznaniem podatkowych skutków transakcji gospodarczych. Najnowsze interpretacje organów i wyroki sądów. Szkolenie jednodniowe
 1. Obowiązki ewidencyjne związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
  a. Obowiązek posiadania konta bankowego.
  b. Obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego wykorzystywanego do działalności
  gospodarczej.
  c. Konsekwencje wykorzystania rachunku osobistego do prowadzenia działalności
  gospodarczej.
  d. Obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego a K.U.P. (limit płatności
  gotówkowych 15.000 zł).
  e. Siedziba przedsiębiorcy – sankcje związane z brakiem zgłoszenia zmiany siedziby.
 2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem aspektów
  podatkowych.
 3. Umowa użyczenia
  a. Prawne aspekty umowy użyczenia.
  b. Skutki podatkowe zawarcia umowy użyczenia na gruncie podatków dochodowych i VAT.
 4. Kary umowne
  a. Czym są kary umowne i kiedy można je stosować?
  b. Kara umowna a przychody podatkowe.
  c. Kara umowna w kosztach uzyskania przychodów.
  d. Reklamacje towarów w księgach rachunkowych nabywcy i dostawcy.
 5. Reklamacja i zwrot towaru
  a. Podstawy prawne do składania reklamacji.
  b. Czy o koszty uwzględnienia reklamacji można obniżyć przychód?
  c. Udokumentowanie zwrotu towaru do celów VAT.
  d. Kiedy w księgach rachunkowych ująć korektę wynikającą ze zwrotu lub naprawy towarów?
 6. Zwrot podatku gdy umowa nie dochodzi do skutku? PCC, VAT, PIT i CIT
  a. Umowa nielegalna a nieważna.
  b. Nieważność względna i bezwzględna umowy.
  c. Umowa zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.
  d. Wprowadzenie w błąd co do tożsamości nabywcy.
 7. Windykacja należności
  a. Koszty windykacji jako K.U.P.
  b. Prowizja firmy windykacyjnej jako K.U.P.
 8. Przedawnienie wierzytelności
  a. Terminy przedawnienia wierzytelności.
  b. Kiedy potwierdzenie salda skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia?
  c. Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności.
 9. Sprzedaż przedawnionych wierzytelności
  a. Umowa cesji wierzytelności – warunki skuteczności zawarcia umowy.
  b. Skutki podatkowe cesji wierzytelności.
 10. Koszty sporów sądowych i pozasądowych.
  a. Moment rozpoznania przychodów i kosztów z tytułu świadczenia zasądzonego wyrokiem.
  b. Koszty przegranego procesu w K.U.P.
 11. Skarga pauliańska – dochodzenie należności od dłużnika wyprzedającego majątek
  a. Kogo chroni skarga pauliańska?
  b. Jakie są przesłanki zastosowania skargi paulińskiej?
  c. Czy urząd skarbowy może wystąpić ze skargą pauliańską wobec podatnika?
 12. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
  a. Przesłanki do zakwalifikowania transakcji jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub ZCP.
  b. Aport i sprzedaż jako najpopularniejsze formy zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP.
  c. Skutki zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP na gruncie podatków dochodowych.
  d. Skutki zbycia przedsiębiorstwa na gruncie podatku VAT.
  e. Dotkliwe konsekwencje podatkowe związane z błędną kwalifikacją zbycia przedsiębiorstwa (składników przedsiębiorstwa) na gruncie podatkowym.
 13. Odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  a. Odpowiedzialność członka zarządu wobec kontrahentów spółki.
  b. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki.
 14. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych.
  a. Odpowiedzialność wspólników wobec kontrahentów spółki.
  b. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podatkowe spółki.
 15. Przedawnienie zobowiązań podatkowych
  a. Terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa i z mocy decyzji organu.
  b. Okoliczności mające wpływ na przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
  c. Czy zobowiązania zabezpieczone hipoteką przymusową naprawdę nigdy się nie przedawniają? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12 i jego praktyczne skutki.

 

PROWADZĄCY

Wykład poprowadzi KACPER SOŁONIEWICZ adwokat, doradca podatkowy
Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

 

 • 230,00 zł / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

Na przelewie kod kursu:

K/TH/2018/28/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"